İMAR VE KADASTROUYGULAMALARI >>kadastro TESCİL

KADASTRO VE TAPU TESCİL İŞLEMLERİ

1-Harita( Plan) Örneği: 
Parselin tescilli haritasından aynen alınan örneğidir. Halk arasında kadastro çapı ismi de verilir.

2-Parselin yerinde gösterilmesi:
Taşınmaz malın bulunduğu yerin herhangi bir ölçme işlemi yapılmadan paftasından faydalanılarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir.

3-Aplikasyon:
Tescilli haritadaki parsel köşe noktalarının zeminde yeniden belirtilmesi işlemidir. Halk arasında röperli kroki ismide verilir.

4-Cins değişikliği:
Bir taşınmaz malın cinsinin yapısız iken(arsa) yapılı veya yapılı(binalı) iken yapısız hale: bağ, bahçe tarla vb. iken arsa: veya arazi iken bağ, bahçe v.b duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

5-İrtifak Hakkı tesisi veya terkini:

İrtifak hakkı; sahibine hakkın konusu taşınmaz üzerinde kullanma ve yararlanma yetkisi veriri.Medeni kanun ve ilgili diğer kanunlarla tanımlanan hakların ilgili taşınmaz malların harita ve belgelerinde gösterilmesi ve tescili veya terkini için yapılması gereken işlemlerdir.

 6-Birleştirme(Tevhit) işlemleri:
Birbirine bitişik birden çok parsellerin bir parsel haline dönüştürülmesi işlemidir.

1- Ayırma(İfraz) haritaları:
Ayırma (ifraz) işlemi en basit tanımıyla; bir taşınmaz malın iki ya da daha fazla parçalara ayrılmasıdır. İlgilisinin talebi üzerine bir parselin imar yasasının 15 ve 16 maddeleri uyarınca iki ya da daha fazla parçalara ayrılıp belediye encümen kararına bağlandıktan sonra tescil işlemidir.
Ayırma işlemi, tescile konu harita ve planlar yönetmeliğinin 2. maddesi gereğince serbest çalışan bir harita ve kadastro mühendisinin sorumluluğunda yapılır.

2-Yola terk haritaları:
Yola terk işlemi; imar planlarının uygulanışı sırasında, imar parsellerinin oluşturulabilmesi için taşınmaz mal maliklerincebedelli veya bedelsiz olarak taşınmazın tamamının veya bir kısmınınimar planına uygun olarak kamu yararına(yola, yeşil alana, parka) terk edilmesi işlemidir. İlgilisinin talebi üzerine imar yasasının 15 ve 16 maddeleri uyarınca belediye encümen kararına bağlandıktan sonra tescil işlemi yapılır.
Yola terk işlemi tescile konu harita ve planlar yönetmeliğinin 2. maddesi gereğince serbest çalışan bir harita ve kadastro mühendisinin sorumluluğunda yapılır

3-Yoldan ihdas haritaları:

Yoldan ihdas işlemi; evveliyatı yol olması nedeniyle imar planları gerği kapanan yolların imar planındaki amacına uygun olarak işleme tabi tutulmasıdır. İlgilisinin talebi üzerine imar yasasının 15 ve 16 maddeleri uyarınca belediye encümen kararına bağlandıktan sonra tescil işlemi yapılır.
Yoldan ihdas işlemi tescile konu harita ve planlar yönetmeliğinin 2. maddesi gereğince serbest çalışan bir harita ve kadastro mühendisinin sorumluluğunda yapılır.

4-Sınırlandırma haritaları:
Tapuda kayıtlı olup da henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki taşınmaz malların sınırlarını belirlemek amacıyla ilgililerince yapılan sınırlandırma haritaları, serbest çalışan bir harita ve kadastro mühendisinin sorumluluğunda yapılır.

5-Parselasyon haritaları (İmar Planları):
3194 sayılı İmar Yasasının 18. maddesi gereğince belediye ve ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyeler, belediye encümeni kararı ile; bu sınırlar dışında valilikler, il idare kurulu kararı ile, binalı ve binasız arsa ve arazileri, maliklerinin veya hak sahiplerinin muvafakatlarını aramaksızın, birbirleriyle, yol fazlalıklarıyla, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada ve parsellere ayırmaya, müstakil hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve resen tescil işlemlerini yaptırmaya yetkili kılınmıştır. Kadastro müdürlükleri bu planları kontrolla yetkilidir.

6-Kamulaştırma haritaları:
Kamulaştırma kamu yararı amacıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmaz mallara bedeli paşin ödenmek kaydıyla Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerince el konulması veya üzerinde irtifak hakkı kurulması işlemidir. İlgilisince yapılan veya yaptırılan Kamulaştırma haritaları kadastro müdürlüğü tarafından kontrol edilir.


Ersel Harita İnşaat İmar Planlama Mühendislik Tic.Ltd.Şti

Bostancı Mahallesi. Tünel Cad. Yalıyolu sok. Ergin işm. No:52 A blok D:12 Kadıköy/İstanbul/Türkiye 34744
Tel: +90216 416 0 500 Fax:+90216 416 0 502
Email: info @ erselharita.com