İMAR VE KADASTRO UYGULAMALARI >>sINIRLANDIRMA

SINIRLANDIRMA HARİTALARI

 

Sınırlandırma haritası, tapuda kayıtlı olup da henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki taşınmaz malların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılan haritalardır.

II. Yapım Yöntemi

1. Sınırlandırma haritası istenen taşınmaz malın kadastro müdürü veya yardımcısı, kontrol mühendisi ve kadastro üyesi tarafından tapu tatbikatı yapılıp, tapu sınırları ile tasarruf sınırları zeminde belirlenir.

Belirlenen sınır noktaları, ilgilisince yapım yönetmeliği' nin 153 ncü maddesindeki tesislerle işaretlenir yukarıda belirtilen kadastro elemanlarınca inceleme tutanağa ve sınırlandırma krokisi düzenlenip ilgilisine imza karşılığında teslim edilir. İlgilisine teslim edilen belgelerin birer örneği talep evrakına eklenerek saklanır.

            2. Taşınmaz malın mahallinde yapılacak tapu tatbikatı sırasında, taşınmaz malın maliki ya da yetkili temsilcisi ile sınır komşuları, muhtar, ihtiyar heyetince seçilecek mahalli üç bilirkişi ile ilgilendiriyorsa belediye, hazine ve diğer ilgili kuruluşların temsilcileri hazır bulundurulur. Bu ilgililerin sınırlandırma krokisine ve tutanağına imzaları alınır.

            Bu şekilde zeminde sınırları belirlenen taşınmaz malın sınırlandırma haritası ilgilisi tarafından sınırlandırma krokisine uygun olarak yüklenici harita ve kadastro mühendisine yaptırılır.

            3. Tapu tatbikatına katılan kadastro elemanlarının yolukları ilgilisi tarafından maliye veznesine ilk müracaat sırasında yatılırı. 4. Sınırlandırma haritasının yapımına ilişkin ölçüler;

 a) İmar planı bulunan yerlerde imar koordinat sistemine göre,

 b) İmar planı bulunmayan yerlerde ülke koordinat sistemine göre,

c) 5 km. çevrede ülke koordinat sistemine bağlı yeterli sayıda 1,2 ve 3 üncü derece ülke nirengi noktası yoksa, mevzii koordinat sistemine göre, Tesis edilecek yer kontrol noktalarınıa dayalı olarak yapılır.

Parsel köşe noktalarının koordinatları hesaplanır, yüzölçümleri bu koordinatlardan belirlenir.

d) Yüzölçümü 50 hektardan küçük parseller için nirengi şebekesi tesisi zorunlu değildir.

5. Sınırlandırma haritası yapılacak taşınmaz mallar için ölçüde kullanılan yer kontrol noktaları sistemine göre pafta açılır.

6. Yeni açılan pafta kapsamına giren daha sonra yapılacak değişiklikler bu paftalarda dolu pafta sisteminde izlenir. Her işlem için ayrıca pafta açılmaz.

7. Aynı mevkide, bir veya daha fazla mal sahibine ait ve birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malların sınırlandırma haritası birlikte yapılabilir. Ancak her malik için ayrı tescil bildirimi düzenlenir ve dosya açılır.

 

Ersel Harita İnşaat İmar Planlama Mühendislik Tic.Ltd.Şti

Bostancı Mahallesi. Tünel Cad. Yalıyolu sok. Ergin işm. No:52 A blok D:12 Kadıköy/İstanbul/Türkiye 34744
Tel: +90216 416 0 500 Fax:+90216 416 0 502
Email: info @ erselharita.com